ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήλωση Πολιτικής Εταιρείας

Λαφάσι Ναυτική Εταιρεία

Σε Θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η παρούσα πολιτική αναφέρεται σε όλα τα πλοία που λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΚΑΔ και της ΔΣ Marpol 73/78 Παράρτημα V , της Λαφάσι Ναυτική Εταιρεία που στο εξής θα ονομάζεται Εταιρεία. Η εταιρεία έχοντας επίγνωση των ευθυνών της στο τομέα αυτό εγγυάται την δέσμευση της στα θέματα προστασία του περιβάλλοντος και καθορίζει ότι όλες οι εργασίες που γίνονται από το προσωπικό της, στα γραφεία και επί των πλοίων της, θα επιβεβαιώνουν την προσπάθεια της στα εξής: 

  • Αναγνώριση της περιβαλλοντικής διαχείρισης σαν μίας από τις υψηλότερες εταιρικές προτεραιότητες θα προσπαθεί να υιοθετεί πρακτικές λειτουργίας κατά περιβαλλοντολογικά αποδεκτά τρόπο.
  • Προσπάθεια να βελτιώνει τις πρακτικές σε επίπεδο εταιρείας για την περιβαλλοντική επίδοση, λαμβάνοντας υπ όψιν την τρέχουσα νομοθεσία, τους κανόνες του κλάδου, της τεχνικής, τις τεχνικές εξέλιξης, τις ανάγκες των καταναλωτών και τις προσδοκίες της κοινότητας.
  • Προσπάθεια εθελοντικών βημάτων όπου θεωρείται δυνατό, με σκοπό να βελτιώνονται τα ισχύοντα περιβαλλοντολογικά πρότυπα.
  • Προώθηση εκπαίδευσης και κινήτρων στο προσωπικό ώστε να εκτελεί τις δραστηριότητες του με περιβαλλοντολογικά υπεύθυνο τρόπο.
  • Μέριμνα για την σχεδίαση και λειτουργία των πλοίων λαμβάνοντας υο όψιν την αποδοτική χρήση ενέργειας και υλικών, την ελαχιστοποίηση της οποιαδήποτε δυσμενούς περιβαλλοντικής συνέπειας και δημιουργίας αποβλήτων και την ασφαλή και υπεύθυνη διάθεση των απομενόντων υπολειμμάτων.
  • Ανάπτυξη όταν ζητηθεί σχεδίων ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις, σε συνεργασία με υπηρεσίες για αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, τις σχετικές αρχές και την κοινότητα, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και την καλή πρακτική.
  • Προώθηση για υιοθεσία των πρακτικών αυτών από προμηθευτές και εργολάβους που ενεργούν εξ ονόματος της εταιρείας, ενθαρρύνοντας και, όπου κρίνετε απαραίτητο, απαιτώντας βελτιώσεις στις πρακτικές τους ώστε αυτές να γίνουν σύμφωνες με αυτές της εταιρείας.
  • Προώθηση και ενθάρρυνση διαλόγου με το προσωπικό, τις σχετικές αρχές και το κοινό, αναμένοντας και ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες τους για πιθανούς περιβαλλοντολογικούς κινδύνους και συνέπειες από την λειτουργία της εταιρείας.

Διενέργεια τακτικών ελέγχων με τις απαιτήσεις της εταιρείας, του νόμου και τις παρούσες αρχές και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα εσωτερικά και εξωτερικά όπου απαιτείται στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.