ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Όροι Εισιτηρίου Επιβάτη

Α.1. Το εισιτήριο αυτό είναι ατομικό, ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε. Α.2. Στο ναύλο δεν περιλαμβάνεται αντίτιμο τροφοδοσίας. Α.3. Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στο χώρο επιβίβασης του πλοίου μία (1) ώρα πριν την αναχώρηση. Αν δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφής ναύλου, ενώ αν δηλώσει προ του απόπλου την πρόθεση του να μην πραγματοποιήσει για οποιοδήποτε λόγο το ταξίδι δικαιούται επιστροφής όλου του ναύλου. Α.4. Παιδιά ηλικίας μέχρι 4 χρόνων ταξιδεύουν δωρεάν. Παιδιά από 4-10 χρόνων πληρώνουν το μισό εισιτήριο.  Α.5. Ο κομιστής ολόκληρου εισιτηρίου δικαιούται να μεταφέρει δωρεάν τις αποσκευές του. Α.6. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου δεν αντικαθιστάται το αντίτιμο του. Α.7. Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε τη φύλαξη των αποσκευών του, η πλοιοκτήτρια εταιρία δεν ευθύνεται για φθορά ή απώλεια τους. Α.8. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Α.9. Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν εκρηκτικές , εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες. Α.10.Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομιών και Τελωνειακών διατάξεων. Α.11. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν στην τήρηση της τάξης και στην ασφάλεια του πλοίου . Α.12. Για κάθε παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο ή τον ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές . Α.13. Αν για οποιαδήποτε λόγο ματαιωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα του πλοίου επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου χωρίς άλλη υποχρέωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας προς τον επιβάτη. Α.14. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά την έγκριση του ΥΕΝ, να αντικαταστήσει το πλοίο, για το οποίο εκδόθηκε το εισητήριο αυτό, με άλλο πλοίο.

Όροι Απόδειξης Μεταφοράς Οχήματος

Β.1. Ο οδηγός απαγορεύεται να φορτώσει το όχημα του χωρίς την έκδοση και επίδειξη του αντίστοιχου εισιτηρίου. Β.2. Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής μία (1) ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα. Β.3 Ο οδηγός δεν δικαιούται επιστροφής του ναύλου αν δεν προλάβει τον απόπλου του πλοίου, ενώ αν δηλώσει προ του απόπλου την πρόθεση του να μην φορτώσει το όχημα του δικαιούται επιστροφής ολόκληρου του ναύλου. Β.4.  Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης μεταφοράς οχήματος το αντίτιμο δεν επιστρέφεται . Β.5. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την φόρτωση τους στο πλοίο. Β.6. . Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών, εμπρηστικών, εύφλεκτών και γενικά επικίνδυνων υλικών. Β.7. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.

Όροι Μεταφοράς Κατοικίδιων

Γ1. Μικρόσωμο ζώο συντροφιάς θεωρείται αυτό που έχει σωματικό βάρος μέχρι 5 κιλά, μεσαίου βάρους από 5-15 κιλά και μεγαλόσωμο ζώο αυτό με σωματικό βάρος άνω των 15 κιλών. Γ2. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του 101/95 πρέπει όλα τα ζώα να έχουν εμβολιασθεί με κατάλληλα εμβόλια. Διευκρινίζεται ότι πρέπει να επιδεικνύεται απαραίτητα το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους στο προσωπικό του πλοίου.

Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού από την 4-07-2004 αντικαθίσταται με το διαβατήριο των «Ζωών Συντροφιάς». Γ3. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του 101/95 από την υποχρέωση της παραμονής στους ειδικούς χώρους εξαιρούνται:

1. τα ειδικά εκπαιδευμένα ζώα, κυρίως σκυλιά, που βοηθούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα ζώα αυτά φυσικά πρέπει να διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

2. τα μικρόσωμα κατοικίδια που συνήθως συμβιώνουν με τον άνθρωπο (κυρίως γάτες, μικρόσωμα σκυλιά) εφόσον μεταφέρονται με ειδικά καλάθια ή κλωβούς, φέρουν φίμωτρο και είναι εμβολιασμένα με τα κατάλληλα εμβόλια (πρέπει να αποδεικνύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά που φέρουν μαζί οι ιδιοκτήτες τους).Τα ζώα αυτά παραμένουν στο εσωτερικό του πλοίου και εντός των κλωβών τους, ωστόσο στην περίπτωση κατά την οποία οι συνεπιβάτες στο θαλαμίσκο δεν επιθυμούν την παραμονή του κατοικίδιου μαζί τους ή υπάρχει αυξημένη επιβατική κίνηση τότε, το μικρόσωμο κατοικίδιο ζώο δεν επιτρέπεται να βρίσκεται εντός του πλοίου, παρά μόνο σε εξωτερικό χώρο.

Μεγαλόσωμα κατοικίδια:

  • πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε φίμωτρο και φυσικά να είναι κατάλληλα
  • εμβολιασμένα. Πρέπει να συνοδεύονται πάντα από τον ιδιοκτήτη τους (δεμένα
  • με λουρί ή αλυσίδα) και μόνο σε χώρους του ανοικτού καταστρώματος όπου δεν
  • βρίσκονται πολλοί επιβάτες ώστε να μην προκαλείται όχληση ή κίνδυνος για αυτούς.
  • Γ4. Στα πλοία που δεν υπάρχουν κλωβοί (δηλαδή στα (α) δρομολογιακά πλοία ολικού μήκους κάτω των 25 μ. (β) δρομολογιακά πλοία πλόων μέχρι 30 ν.μ.- (γ) τουριστικά, (δ) δυναμικώς υποστηριζόμενα και (ε) πλοία του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών), τα ζώα θα παραμένουν, ως ανωτέρω, κατά το δυνατόν σε ανοικτούς χώρους του καταστρώματος, κατά το δυνατόν καιροστεγείς, θα φέρουν φίμωτρο, θα είναι εμβολιασμένα και θα είναι δεμένα με λουρί ή αλυσίδα.

http://www.yen.gr/

  Όροι μεταφοράς Δεμάτων

Δ1.Απαγορεύεται η φόρτωση δεμάτων χωρίς την παρουσία του πληρώματος. Δ2.Τα δέματα θα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο εισιτήριο. Δ3.Στο αποδεικτικό μεταφοράς των δεμάτων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του επιβάτη που τα συνοδεύει ή του παραλήπτη (σε περίπτωση που το δέμα ταξιδεύει ασυνόδευτο). Δ4.Στην περίπτωση που ασυνόδευτα δέματα παραμένουν στο καράβι και δεν παραλαμβάνονται από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, τότε η εταιρεία δεν υποχρεούται να τα φυλάξει και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια τους. Μετά το πέρας όλων των δρομολογίων του πλοίου, τα δέματα θα απομακρύνονται από το πλοίο. 

Οι ανωτέρω όροι δεν ισχύουν για πλόες εξωτερικού.

*Οι ανωτέρω όροι ισχύουν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του ν.3709/2008”Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Επιβατών Μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις ”(ΦΕΚ 213Α14,10,2008)”